Uchwały Rady Gminy VII kadencja 2014-2018.

Lp Sesja Numer uchwały Data Tytuł uchwały (załączniki)
1. I I/1/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Osiecznica
Uchwała nr I/1/2014...
2. I I/2/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiecznica
Uchwała nr I/2/2014...
3. I I/3/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia zakresu działania i składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Osiecznica oraz określenia imiennego przewodniczących poszczególnych komisji
Uchwała nr I/3/2014...
4. I I/4/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr I/4/2014...
5. II II/5/2014 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok
Uchwała nr II/5/2014...   załączniki: 1... 2... 3... 4... 5...
6. II II/6/2014 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2015
Uchwała nr II/6/2014...
7. II II/7/2014 9 grudnia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr I/3/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia zakresu działania i składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Osiecznica oraz określenia imiennego przewodniczących poszczególnych komisji
Uchwała nr II/7/2014...
8. III III/8/2014 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 r.
Uchwała nr III/8/2014...
9. III III/9/2014 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026
Uchwała nr III/9/2014...
10. III III/10/2014 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr III/10/2014...
11. III III/11/2014 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2015 r.
Uchwała nr III/11/2014...
12. IV IV/12/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwała nr IV/12/2015...
13. IV IV/13/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
Uchwała nr IV/13/2015...
14. IV IV/14/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie kontynuacji Gminy Osiecznica w Stowarzyszeniu LGD Bory Dolnośląskie z siedzibą w Iłowej w okresie programowania 2014 – 2020
Uchwała nr IV/14/2015...
15. IV IV/15/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Święte Jezioro” w gminie Osiecznica
Uchwała nr IV/15/2015...
16. IV IV/16/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr IV/16/2015...
17. IV IV/17/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr IV/17/2015...
18. IV IV/18/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Osiecznica na rok 2015 rok
Uchwała nr IV/18/2015...
19. IV IV/19/2015 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026
Uchwała nr IV/19/2015...
20. IV IV/20/2015 27 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/86/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2004r w sprawie przystąpienia gminy Osiecznica do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Uchwała nr IV/20/2015...
21. V V/21/2015 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr V/21/2015...
22. V V/22/2015 24 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr V/22/2015...
23. V V/23/2015 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr V/23/2015...
24. VI VI/24/2015 31 marca 2015 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Święte Jezioro” w gminie Osiecznica
Uchwała nr VI/24/2015...
25. VI VI/25/2015 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2015 roku
Uchwała nr VI/25/2015...
26. VI VI/26/2015 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich złoża „Parowa 1 – Pole II, IV”
Uchwała nr VI/26/2015...
27. VI VI/27/2015 31 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
Uchwała nr VI/27/2015...
28. VI VI/28/2015 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr VI/28/2015...
29. VI VI/29/2015 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026
Uchwała nr VI/29/2015...
30. VI VI/30/2015 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr VI/30/2015...
31. VI VI/31/2015 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr VI/31/2015...
32. VII VII/32/2015 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała nr VII/32/2015...
33. VII VII/33/2015 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Uchwała nr VII/33/2015...
34. VII VII/34/2015 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
Uchwała nr VII/34/2015...
35. VII VII/35/2015 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości zabudowanej
Uchwała nr VII/35/2015...
36. VIII VIII/36/2015 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za rok 2014
Uchwała nr VIII/36/2015...
37. VIII VIII/37/2015 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy
Uchwała nr VIII/37/2015...
38. VIII VIII/38/2015 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała nr VIII/38/2015...
39. VIII VIII/39/2015 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022
Uchwała nr VIII/39/2015...
40. VIII VIII/40/2015 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr VIII/40/2015...
41. VIII VIII/41/2015 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Uchwała nr VIII/41/2015...
42. X X/42/2015 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2015 roku
Uchwała nr X/42/2015...     Uroczysta sesja IX odbyła się na zamku w Kliczkowie bez uchwał
43. X X/43/2015 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów
Uchwała nr X/43/2015...
44. X X/44/2015 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr X/44/2015...
45. X X/45/2015 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026
Uchwała nr X/45/2015...
46. XI XI/46/2015 20 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiecznica i realizację zadań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr XI/46/2015...
47. XI XI/47/2015 20 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Uchwała nr XI/47/2015...
48. XII XII/48/2015 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XII/48/2015...
49. XII XII/49/2015 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/163/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XII/49/2015...
50. XII XII/50/2015 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz EnergiPro S.A
Uchwała nr XII/50/2015...
51. XIII XIII/51/2015 29 września 2015 r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin „Kwisa”
Uchwała nr XIII/51/2015...
52. XIII XIII/52/2015 29 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała nr XIII/52/2015...
53. XIII XIII/53/2015 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr XIII/53/2015...
54. XIII XIII/54/2015 29 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026
Uchwała nr XIII/54/2015...
55. XIII XIII/55/2015 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XIII/55/2015...
56. XIV XIV/56/2015 27 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XIV/56/2015...
57. XIV XIV/57/2015 27 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XIV/57/2015...
58. XIV XIV/58/2015 27 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, na terenie gminy Osiecznica, na rok 2016
Uchwała nr XIV/58/2015...
59. XIV XIV/59/2015 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
Uchwała nr XIV/59/2015...
60. XIV XIV/60/2015 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
Uchwała nr XIV/60/2015...
61. XIV XIV/61/2015 27 października 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XIV/61/2015...
62. XV XV/62/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr XV/62/2015...
63. XV XV/63/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026
Uchwała nr XV/63/2015...
64. XV XV/64/2015 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/56/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XV/64/2015...
65. XV XV/65/2015 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/57/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XV/65/2015...
66. XV XV/66/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia, obowiązujących na terenie Gminy Osiecznica, wzorów formularzy, składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, do celów podatkowych
Uchwała nr XV/66/2015...
67. XV XV/67/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2016”
Uchwała nr XV/67/2015...
68. XV XV/68/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Uchwała nr XV/68/2015...
69. XV XV/69/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Osiecznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
Uchwała nr XV/69/2015...
70. XV XV/70/2015 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016
Uchwała nr XV/70/2015...
71. XVI XVI/70/2015 10 grudnia 2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Osiecznica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia w okresie programowania 2014 – 2020
Uchwała nr XVI/71/2015...
72. XVII XVII/72/2015 28 grudnia 2015 r. W sprawie określenia, obowiązujących na terenie Gminy Osiecznica, wzorów formularzy, składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, do celów podatkowych
Uchwała nr XVII/72/2015...   Deklaracje do pobranie (zip)...
73. XVII XVII/73/2015 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr XVII/73/2015...
74. XVII XVII/74/2015 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok
Uchwała nr XVII/74/2015...
75. XVII XVII/75/2015 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XVII/75/2015...
76. XVII XVII/76/2015 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2026
Uchwała nr XVII/76/2015...
77. XVII XVII/77/2015 28 grudnia 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwała nr XVII/77/2015...
78. XVII XVII/78/2015 28 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Osiecznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
Uchwała nr XVII/78/2015...
79. XVII XVII/79/2015 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2016 r.
Uchwała nr XVII/79/2015...
80. XVI XVIII/80/2016 28 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XVIII/80/2016...
81. XVI XVIII/81/2016 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Osiecznica na rok 2016
Uchwała nr XVIII/81/2016...
82. XVI XVIII/82/2016 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XVIII/82/2016...
83. XIX XIX/83/2016 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Uchwała nr XIX/83/2016...
84. XIX XIX/84/2016 1 marca 2016 r. w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XIX/84/2016...
85. XIX XIX/85/2016 1 marca 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica i nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bolesławiec
Uchwała nr XIX/85/2016...
86. XIX XIX/86/2016 1 marca 2016 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XIX/86/2016...
87. XIX XIX/87/2016 1 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XIX/87/2016...
88. XIX XIX/88/2016 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gminnego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osiecznica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała nr XIX/88/2016...
89. XIX XIX/89/2016 1 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr XIX/89/2016...
90. XX XX/90/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2016 roku
Uchwała nr XX/90/2016...
91. XX XX/91/2016 30 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
Uchwała nr XX/91/2016...
92. XX XX/92/2016 30 marca 2016 r. w spawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Osiecznica
Uchwała nr XX/92/2016...
93. XX XX/93/2016 30 marca 2016 r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola w Świętoszowie
Uchwała nr XX/93/2016...
94. XX XX/94/2016 30 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przejęsław
Uchwała nr XX/94/2016...
95. XX XX/95/2016 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/86/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XX/95/2016...
96. XX XX/96/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022
Uchwała nr XX/96/2016...
97. XX XX/97/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osiecznica do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”
Uchwała nr XX/97/2016...
98. XX XX/98/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecznica oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia
Uchwała nr XX/98/2016...
99. XX XX/99/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XX/99/2016...
100. XXI XXI/100/2016 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego.
Uchwała nr XXI/100/2016...
101. XXII XXII/101/2016 31 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Osiecznica ze Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” z siedzibą we Wrocławiu
Uchwała nr XXII/101/2016...
102. XXII XXII/102/2016 31 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Osiecznica ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”
Uchwała nr XXII/102/2016...
103. XXII XXII/103/2016 31 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Osiecznica ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa
Uchwała nr XXII/103/2016...
104. XXII XXII/104/2016 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za rok 2015
Uchwała nr XXII/104/2016...
105. XXII XXII/105/2016 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2015 rok
Uchwała nr XXII/105/2016...
106. XXII XXII/106/2016 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Uchwała nr XXII/106/2016...
107. XXII XXII/107/2016 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XXII/107/2016...
108. XXIII XXIII/108/2016 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Uchwała nr XXIII/108/2016...
109. XXIV XXIV/109/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XXIV/109/2016...
110. XXIV XXIV/110/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/110/2016...
111. XXIV XXIV/111/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała nr XXIV/111/2016...
112. XXIV XXIV/112/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/112/2016...
113. XXIV XXIV/113/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Uchwała nr XXIV/113/2016...
114. XXIV XXIV/114/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XXIV/114/2016...
115. XXIV XXIV/115/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy zatrudnionego w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/115/2016...
116. XXIV XXIV/116/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osiecznica
Uchwała nr XXIV/116/2016...
117. XXIV XXIV/117/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/117/2016...
118. XXIV XXIV/118/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XXIV/118/2016...
119. XXIV XXIV/119/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2019
Uchwała nr XXIV/119/2016...
120. XXIV XXIV/120/2016 1 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do propozycji zmiany granic obszaru Natura 2000 „Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie” PLH 020063 Natura 2000 na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/120/2016...
121. XXV XXV/121/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXV/121/2016...
122. XXV XXV/122/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Uchwała nr XXV/122/2016...
123. XXV XXV/123/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
Uchwała nr XXV/123/2016...
124. XXV XXV/124/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ławszowej wraz z oddziałem przedszkolnym
Uchwała nr XXV/124/2016...
125. XXV XXV/125/2016 30 sierpnia 2016 r.
Uchwała nr XXV/125/2016...
126. XXV XXV/126/2016 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/21/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osiecznicy
Uchwała nr XXV/126/2016...
127. XXV XXV/127/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XXV/127/2016...
128. XXV XXV/128/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXV/128/2016...
129. XXV XXV/129/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żagań
Uchwała nr XXV/129/2016...
130. XXV XXV/130/2016 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Osiecznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
Uchwała nr XXV/130/2016...
131. XXVI XXVI/131/2016 07 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXVI/131/2016...
132. XXVI XXVI/132/2016 07 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XXVI/132/2016...
133. XXVI XXVI/133/2016 07 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2019
Uchwała nr XXVI/133/2016...
134. XXVI XXVI/134/2016 07 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
Uchwała nr XXVI/134/2016...  Wnioski (plik zip))...
135. XXVII XXVII/135/2016 28 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XXVII/135/2016...
136. XXVII XXVII/136/2016 28 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXVII/136/2016...
137. XXVII XXVII/137/2016 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XXVII/137/2016...
138. XXVII XXVII/138/2016 28 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2019
Uchwała nr XXVII/138/2016...
139. XXVII XXVII/139/2016 28 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXVII/139/2016...
140. XXVII XXVII/140/2016 28 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXVII/140/2016...
141. XXVII XXVII/141/2016 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017”
Uchwała nr XXVII/141/2016...
142. XXVII XXVII/142/2016 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości
Uchwała nr XXVII/142/2016...
143. XXVIII XXVIII/143/2016 29 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ławszowej
Uchwała nr XXVIII/143/2016...
144. XXVIII XXVIII/144/2016 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/142/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości
Uchwała nr XXVIII/144/2016...
145. XXVIII XXVIII/145/2016 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXVIII/145/2016...
146. XXVIII XXVIII/146/2016 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok
Uchwała nr XXVIII/146/2016...
147. XXVIII XXVIII/147/2016 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2019
Uchwała nr XXVIII/147/2016...
148. XXVIII XXVIII/148/2016 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXVIII/148/2016...
149. XXIX XXIX/149/2016 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/83/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 1 marca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Uchwała nr XXIX/149/2016...
150. XXX XXX/150/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2017 r
Uchwała nr XXX/150/2016...
151. XXX XXX/151/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020
Uchwała nr XXX/151/2016...
152. XXX XXX/152/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr XXX/152/2016...
153. XXX XXX/153/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr XXX/153/2016...
154. XXX XXX/154/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Osiecznica przedszkolach publicznych
Uchwała nr XXX/154/2016...
155. XXX XXX/155/2016 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXX/155/2016...
156. XXX XXX/156/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2017 r
Uchwała nr XXX/156/2016...
157. XXXI XXXI/157/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017
Uchwała nr XXXI/157/2017...
158. XXXI XXXI/158/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2018
Uchwała nr XXXI/158/2017...
159. XXXI XXXI/159/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XXXI/159/2017...
160. XXXI XXXI/160/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu wraz z oddziałem przedszkolnym i utworzeniu szkoły filialnej w Tomisławiu, dla klas I-IV wraz z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej w Osiecznicy
Uchwała nr XXXI/160/2017...
161. XXXI XXXI/161/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiecznica do 2032 roku
Uchwała nr XXXI/161/2017...
162. XXXI XXXI/162/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr XXXI/162/2017...
163. XXXI XXXI/163/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXI/163/2017...
164. XXXI XXXI/164/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej
Uchwała nr XXXI/164/2017...
165. XXXI XXXI/165/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica
Uchwała nr XXXI/165/2017...
166. XXXI XXXI/166/2017 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Osiecznica na rok 2017 rok
Uchwała nr XXXI/166/2017...
167. XXXII XXXII/167/2017 28 luty 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XXXII/167/2017...
168. XXXII XXXII/168/2017 28 luty 2017 r. w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXII/168/2017...
169. XXXII XXXII/169/2017 28 luty 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXII/169/2017...
170. XXXII XXXII/170/2017 28 luty 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Osiecznica dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Uchwała nr XXXII/170/2017...
171. XXXIII XXXIII/171/2017 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2017 roku
Uchwała nr XXXIII/171/2017...
172. XXXIII XXXIII/172/2017 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego
Uchwała nr XXXIII/172/2017...
173. XXXIII XXXIII/173/2017 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXIII/173/2017...
174. XXXIII XXXIII/174/2017 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020
Uchwała nr XXXIII/174/2017...
175. XXXIII XXXIII/175/2017 31 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
Uchwała nr XXXIII/175/2017...
176. XXXIII XXXIII/176/2017 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XXXIII/176/2017...
177. XXXIII XXXIII/177/2017 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXXIII/177/2017...
178. XXXIV XXXIV/178/2017 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiecznica w latach 2017 – 2022”
Uchwała nr XXXIV/178/2017...
179. XXXIV XXXIV/179/2017 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/179/2017...
180. XXXIV XXXIV/180/2017 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
Uchwała nr XXXIV/180/2017...
181. XXXVI XXXVI/181/2017 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVI/181/2017...
182. XXXVI XXXVI/182/2017 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XXXVI/182/2017...
183. XXXVI XXXVI/183/2017 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2016 rok
Uchwała nr XXXVI/183/2017...
184. XXXVI XXXVI/184/2017 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2016 rok
Uchwała nr XXXVI/184/2017...
185. XXXVI XXXVI/185/2017 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Uchwała nr XXXVI/185/2017...
186. XXXVI XXXVI/186/2017 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/186/2017...
187. XXXVI XXXVI/187/2017 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020
Uchwała nr XXXVI/187/2017...
188. XXXVI XXXVI/188/2017 30 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęsław”
Uchwała nr XXXVI/188/2017...
189. XXXVII XXXVII/189/2017 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiecznica na lata 2017 – 2019”
Uchwała nr XXXIV/189/2017...
190. XXXVII XXXVII/190/2017 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr XXXIV/190/2017...
191. XXXVII XXXVII/191/2017 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Osiecznica
Uchwała nr XXXIV/191/2017...
192. XXXVII XXXVII/192/2017 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II
Uchwała nr XXXIV/192/2017...
193. XXXVII XXXVII/193/2017 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/193/2017...
194. XXXVII XXXVII/194/2017 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiecznica w roku 2017
Uchwała nr XXXIV/194/2017...
195. XXXVII XXXVII/195/2017 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXIV/195/2017...
196. XXXVIII XXXVIII/196/2017 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020
Uchwała nr XXXVIII/196/2017...
197. XXXVIII XXXVIII/197/2017 11 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiecznica w roku 2017
Uchwała nr XXXVIII/197/2017...
198. XXXIX XXXIX/198/2017 30 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Osiecznicy
Uchwała nr XXXIX/198/2017...
199. XXXIX XXXIX/199/2017 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
Uchwała nr XXXIX/199/2017...
200. XXXIX XXXIX/200/2017 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXIX/200/2017...
201. XXXIX XXXIX/201/2017 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XXXIX/201/2017...
202. XXXIX XXXIX/202/2017 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017 - 2020
Uchwała nr XXXIX/202/2017...
203. XXXIX XXXIX/203/2017 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów”
Uchwała nr XXXIX/203/2017...
204. XL XL/204/2017 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/198/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Osiecznicy
Uchwała nr XL/204/2017...
205. XL XL/205/2017 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XL/205/2017...
206. XL XL/206/2017 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów”
Uchwała nr XL/206/2017...
207. XL XL/207/2017 26 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
Uchwała nr XL/207/2017...
208. XL XL/208/2017 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XL/208/2017...       Deklaracja (doc)...
209. XLI XLI/209/2017 26 października 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osiecznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Uchwała nr XLI/209/2017...
210. XLI XLI/210/2017 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XLI/210/2017...
211. XLI XLI/211/2017 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XLI/211/2017...
212. XLI XLI/212/2017 26 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017 - 2020
Uchwała nr XLI/212/2017...
213. XLI XLI/213/2017 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLI/213/2017...
214. XLI XLI/214/2017 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osiecznica do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”
Uchwała nr XLI/214/2017...
215. XLI XLI/215/2017 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Uchwała nr XLI/215/2017...
216. XLII XLII/216/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Osiecznicy i nadania jej pierwszego statutu
Uchwała nr XLII/216/2017...
217. XLII XLII/217/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tomisławiu i nadania jej pierwszego statutu
Uchwała nr XLII/217/2017...
218. XLII XLII/218/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ławszowej i nadania jej pierwszego statutu
Uchwała nr XLII/218/2017...
219. XLII XLII/219/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parowej i nadania jej pierwszego statutu
Uchwała nr XLII/219/2017...
220. XLII XLII/220/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świętoszowie i nadania jej pierwszego statutu
Uchwała nr XLII/220/2017...
221. XLII XLII/221/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała nr XLII/221/2017...
222. XLII XLII/222/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XLII/222/2017...
223. XLII XLII/223/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017 - 2020
Uchwała nr XLII/223/2017...
224. XLII XLII/224/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018”
Uchwała nr XLII/224/2017...
225. XLII XLII/225/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr XLII/225/2017...
226. XLII XLII/226/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Uchwała nr XLII/226/2017...
227. XLIII XLIII/227/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Uchwała nr XLIII/227/2017...
228. XLIII XLIII/228/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr XLIII/228/2017...
229. XLIII XLIII/229/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok
Uchwała nr XLIII/229/2017...
230. XLIII XLIII/230/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017 - 2020
Uchwała nr XLIII/230/2017...
231. XLIII XLIII/231/2017 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLIII/231/2017...
232. XLIII XLIII/232/2017 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr XLIII/232/2017...
233. XLIII XLIII/233/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2018 r
Uchwała nr XLIII/233/2017...
234. XLIII XLIII/234/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2018 - 2021
Uchwała nr XLIII/234/2017...
235. XLIII XLIII/235/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2018 r.
Uchwała nr XLIII/235/2017...
236. XLIII XLIII/236/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osiecznica na rok 2018 rok
Uchwała nr XLIII/236/2017...
237. XLIII XLIII/237/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr XLIII/237/2017...
238. XLIV XLIV/238/2018 10 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/207/2017 Rady Gmina Osiecznica z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
Uchwała nr XLIV/238/2018...
239. XLIV XLIV/239/2018 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Osiecznica dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przesz osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Uchwała nr XLIV/239/2018...
240. XLV XLV/240/2018 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VII/32/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała nr XLV/240/2018...
241. XLV XLV/241/2018 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLV/241/2018...
242. XLV XLV/242/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLV/242/2018...
243. XLV XLV/243/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr XLV/243/2018...
244. XLV XLV/244/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XLV/244/2018...
245. XLV XLV/245/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr XLV/245/2018...
246. XLV XLV/246/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2018 - 2021
Uchwała nr XLV/246/2018...
247. XLV XLV/247/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr XLV/247/2018...
248. XLV XLV/248/2018 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
Uchwała nr XLV/248/2018...
249. XLVI XLVI/249/2018 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VII/32/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała nr XLVI/249/2018...
250. XLVI XLVI/250/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Uchwała nr XLVI/250/2018...
251. XLVI XLVI/251/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Strategia Rozwoju SUDETY 2030”
Uchwała nr XLVI/251/2018...
252. XLVI XLVI/252/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Osiecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XLVI/252/2018...
253. XLVI XLVI/253/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Osiecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr XLVI/253/2018...
254. XLVI XLVI/254/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr XLVI/254/2018...
255. XLVI XLVI/255/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2018-2021
Uchwała nr XLVI/255/2018...
256. XLVI XLVI/256/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
Uchwała nr XLVI/256/2018...
257. XLVI XLVI/257/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków
Uchwała nr XLVI/257/2018...
258. XLVI XLVI/258/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 2 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osieczów i Tomisław
Uchwała nr XLVI/258/2018...
259. XLVI XLVI/259/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 3 w granicach ewidencyjnych obrębów: Poświętne, Bronowiec, Parowa i Ołobok
Uchwała nr XLVI/259/2018...
260. XLVI XLVI/260/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 4 w granicach ewidencyjnych obrębów: Ławszowa i Przejęsław
Uchwała nr XLVI/260/2018...
261. XLVI XLVI/261/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Świętoszów
Uchwała nr XLVI/261/2018...
262. XLVI XLVI/262/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiecznicy pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy
Uchwała nr XLVI/262/2018...
263. XLVI XLVI/263/2018 27 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Świętoszowie
Uchwała nr XLVI/263/2018...
264. XLVII XLVII/264/2018 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2018 roku
Uchwała nr XLVII/264/2018...
265. XLVII XLVII/265/2018 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
Uchwała nr XLVII/265/2018...
266. XLVII XLVII/266/2018 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr XLVII/266/2018...
267. XLVII XLVII/267/2018 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osiecznica na lata 2017-2020
Uchwała nr XLVII/267/2018...
268. XLVII XLVII/268/2018 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Uchwała nr XLVII/268/2018...
269. XLVII XLVII/269/2018 27 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiecznicy pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy
Uchwała nr XLVII/269/2018...
270. XLVII XLVII/270/2018 27 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Świętoszowie
Uchwała nr XLVII/270/2018...
271. XLVIII XLVIII/271/2018 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Osiecznica na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji oraz sposobu jej rozliczania
Uchwała nr XLVIII/271/2018...
272. XLVIII XLVIII/272/2018 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr XLVIII/272/2018...
273. XLIX XLIX/273/2018 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLIX/273/2018...
274. XLIX XLIX/274/2018 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2017 rok.
Uchwała nr XLIX/274/2018...
275. XLIX XLIX/275/2018 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2017 rok
Uchwała nr XLIX/275/2018...
276. XLIX XLIX/276/2018 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała nr XLIX/276/2018...
277. XLIX XLIX/277/2018 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr XLIX/277/2018...
278. L L/278/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr L/278/2018...
279. L L/279/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2018-2021
Uchwała nr L/279/2018...
280. L L/280/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr L/280/2018...
281. L L/281/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Osiecznica instrumentem płatniczym
Uchwała nr L/281/2018...
282. L L/282/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr L/282/2018...
283. L L/283/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
Uchwała nr L/283/2018...
284. L L/284/2018 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr L/284/2018...
285. LI LI/285/2018 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr LI/285/2018...
286. LI LI/286/2018 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Osiecznica
Uchwała nr LI/286/2018...
287. LI LI/287/2018 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr LI/287/2018...
288. LI LI/288/2018 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr LI/288/2018...
288. LI LI/289/2018 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2018-2021
Uchwała nr LI/289/2018...
290. LI LI/290/2018 31 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/253/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy Osiecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr LI/290/2018...
291. LII LII/291/2018 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/253/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy Osiecznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr LII/291/2018...
292. LII LII/292/2018 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Osiecznica
Uchwała nr LII/292/2018...
293. LIII LIII/293/2018 25 września 2018 r. Statut Gminy Osiecznica
Uchwała nr LIII/293/2018...
294. LIII LIII/294/2018 25 września 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
Uchwała nr LIII/294/2018...
295. LIII LIII/295/2018 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr LIII/295/2018...
296. LIV LIV/296/2018 26 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr LIV/296/2018...
297. LIV LIV/297/2018 26 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr LIV/297/2018...
298. LIV LIV/298/2018 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok
Uchwała nr LIV/298/2018...
299. LIV LIV/299/2018 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 36 miesięcy w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr LIV/299/2018...