Uchwały Rady Gminy VIII kadencja 2018-2024.

Lp Sesja Numer uchwały Data Tytuł uchwały (załączniki)
1. I I/1/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Osiecznica
Uchwała nr I/1/2018...       Protokół z sesji nr I...
2. I I/2/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiecznica
Uchwała nr I/2/2018...
3. I I/3/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiecznica
Uchwała nr I/3/2018...
4. I I/4/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
Uchwała nr I/4/2018...
5. II II/5/2018 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia zakresu jej działania i składu osobowego oraz powołania przewodniczącego komisji
Uchwała nr II/5/2018...       Protokół z sesji nr II...
6. II II/6/2018 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej zakresu działania i składu osobowego oraz powołania przewodniczącego komisji
Uchwała nr II/6/2018...
7. II II/7/2018 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Osiecznica, określenia zakresu ich działania i składu osobowego
Uchwała nr II/7/2018...
8. III III/8/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019
Uchwała nr III/8/2018...       Protokół z sesji nr III...
9. III III/9/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2020
Uchwała nr III/9/2018...
10. III III/10/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr III/10/2018...
11. III III/11/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr III/11/2018...
12. III III/12/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2019 r
Uchwała nr III/12/2018...
13. III III/13/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019 - 2022
Uchwała nr III/13/2018...
14. III III/14/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr III/14/2018...
15. III III/15/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr III/15/2018...
16. III III/16/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Osiecznica Nr LIV/299/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 36 miesięcy w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr III/16/2018...
17. III III/17/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tomisławiu
Uchwała nr III/17/2018...
18. III III/18/2018 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2019 r.
Uchwała nr III/18/2018...
19. IV IV/19/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na rok 2019
Uchwała nr IV/19/2019...       Protokół z sesji nr IV...
20. IV IV/20/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiecznica na rok 2019
Uchwała nr IV/20/2019...
21. IV IV/21/2019 25 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 22 maja 2015 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rok 2019
Uchwała nr IV/21/2019...
22. IV IV/22/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Osiecznica Nr XIX/85/2016 z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Osiecznica i nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bolesławiec
Uchwała nr IV/22/2019...
23. IV IV/23/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/230/2013 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Uchwała nr IV/23/2019...
24. IV IV/24/2019 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/2018r. Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr IV/24/2019...
25. IV IV/25/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Osiecznica
Uchwała nr IV/25/2019...
26. IV IV/26/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr IV/26/2019...
27. IV IV/27/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019-2022
Uchwała nr IV/27/2019...
28. V V/28/2019 26 luty 2019 r. w sprawie ustalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu w gminie Osiecznica” na lata 2019-2023
Uchwała nr V/28/2019...
29. V V/29/2019 26 luty 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Osiecznica oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
Uchwała nr V/29/2019...
30. V V/30/2019 26 luty 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr V/30/2019...
31. VI VI/31/2019 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica
Uchwała nr VI/31/2019...       Protokół z sesji nr VI...
32. VI VI/32/2019 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica na 2019 roku
Uchwała nr VI/32/2019...
33. VI VI/33/2019 26 marca 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
Uchwała nr VI/33/2019...
34. VI VI/34/2019 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Uchwała nr VI/34/2019...
35. VI VI/35/2019 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osiecznica do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „ Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”
Uchwała nr VI/35/2019...
36. VI VI/36/2019 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr VI/36/2019...
37. VI VI/37/2019 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019 - 2022
Uchwała nr VI/37/2019...
38. VII VII/38/2019 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”
Uchwała nr VII/38/2019...        Protokół z sesji nr VII...
39. VII VII/39/2019 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia zakresu jej działania i składu osobowego oraz powołania przewodniczącego komisji
Uchwała nr VII/39/2019...
40. VII VII/40/2019 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Osiecznica, określenia zakresu ich działania i składu osobowego
Uchwała nr VII/40/2019...
41. VII VII/41/2019 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr VII/41/2019...
42. VII VII/42/2019 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr VII/42/2019...
43. VIII VIII/43/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Osiecznica
Uchwała nr VIII/43/2019...       Protokół z sesji nr VIII...
44. VIII VIII/44/2019 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała nr VIII/44/2019...
45. VIII VIII/45/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr VIII/45/2019...
46. VIII VIII/46/2019 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019-2022
Uchwała nr VIII/46/2019...
47. IX IX/47/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica
Uchwała nr IX/47/2019...        Protokół z sesji nr IX...
48. IX IX/48/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2018 rok
Uchwała nr IX/48/2019...
49. IX IX/49/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2018 rok
Uchwała nr IX/49/2019...
50. IX IX/50/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Uchwała nr IX/50/2019...
51. IX IX/51/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr IX/51/2019...
52. IX IX/52/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała nr IX/52/2019...
53. IX IX/53/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr IX/53/2019...
54. IX IX/54/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019-2022
Uchwała nr IX/54/2019...
55. IX IX/55/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała nr IX/55/2019...
56. IX IX/56/2019 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr IX/56/2019...
57. X X/57/2019 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr X/57/2019...       Protokół z sesji nr X...
58. XI XI/58/2019 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr XI/58/2019...        Wykaz imienny z sesji nr XI...
59. XI XI/59/2019 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr XI/59/2019...
60. XI XI/60/2019 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019 - 2022
Uchwała nr XI/60/2019...
61. XII XII/61/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XII/61/2019...       Wykaz imienny z sesji nr XII...
62. XII XII/62/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych oraz boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Osiecznica
Uchwała nr XII/62/2019...
63. XII XII/63/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”, stanowiącego własność Gminy Osiecznica
Uchwała nr XII/63/2019...
64. XII XII/64/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Osiecznica
Uchwała nr XII/64/2019...
65. XII XII/65/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej stanowiącej własność Gminy Osiecznica
Uchwała nr XII/65/2019...
65. XII XII/65/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytej pływalni oraz sauny stanowiącej własność Gminy Osiecznica
Uchwała nr XII/66/2019...
67. XII XII/67/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała nr XII/67/2019...
68. XII XII/68/2019 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała nr XII/68/2019...
69. XIII XIII/69/2019 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XIII/69/2019...        Wykaz imienny z sesji nr XIII...
70. XIII XIII/70/2019 24 września 2019 r. w sprawie określenia pensum nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XIII/70/2019...
71. XIII XIII/71/2019 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 5 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XIII/71/2019...
72. XIII XIII/72/2019 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Świętoszów
Uchwała nr XIII/72/2019...
73. XIII XIII/73/2019 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr XIII/73/2019...
74. XIII XIII/74/2019 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2016 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XIII/74/2019...
75. XIII XIII/75/2019 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Uchwała nr XIII/75/2019...
76. XIV XIV/76/2019 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
Uchwała nr XIV/76/2019...       Wykaz imienny z sesji nr XIV...
77. XIV XIV/77/2019 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Uchwała nr XIV/77/2019...
78. XIV XIV/78/2019 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Uchwała nr XIV/78/2019...
79. XIV XIV/79/2019 29 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XIV/79/2019...
80. XIV XIV/80/2019 29 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XIV/80/2019...
81. XIV XIV/81/2019 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr XIV/81/2019...
82. XIV XIV/82/2019 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2019 - 2022
Uchwała nr XIV/82/2019...
83. XIV XIV/83/2019 29 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
Uchwała nr XIV/83/2019...
84. XV XV/84/2019 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020”
Uchwała nr XV/84/2019...        Wykaz imienny z sesji nr XV...
85. XV XV/85/2019 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XV/85/2019...
86. XV XV/86/2019 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok
Uchwała nr XV/86/2019...
87. XV XV/87/2019 26 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę nr XIV/83/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
Uchwała nr XV/87/2019...
88. XVI XVI/88/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XVI/88/2019...       Wykaz imienny z sesji nr XVI...
89. XVI XVI/89/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XVI/89/2019...
90. XVI XVI/90/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XVI/90/2019...
91. XVI XVI/91/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała nr XVI/91/2019...
92. XVI XVI/92/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Uchwała nr XVI/92/2019...
93. XVI XVI/93/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XVI/93/2019...
94. XVI XVI/94/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020
Uchwała nr XVI/94/2019...
95. XVI XVI/95/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Osiecznica, w roku szkolnym 2019/2020
Uchwała nr XVI/95/2019...
96. XVI XVI/96/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr XVI/96/2019...
97. XVI XVI/97/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II
Uchwała nr XVI/97/2019...
98. XVI XVI/98/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała nr XVI/98/2019...
99. XVI XVI/99/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XVI/99/2019...
100. XVI XVI/100/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2020 - 2013
Uchwała nr XVI/100/2019...
101. XVI XVI/101/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr XVI/101/2019...
102. XVI XVI/102/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr XVI/102/2019...
103. XVI XVI/103/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2020 r
Uchwała nr XVI/103/2019...
104. XVII XVII/104/2020 28 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/63/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.08.2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”, stanowiącego własność Gminy Osiecznica
Uchwała nr XVII/104/2020...        Wykaz imienny z sesji nr XVII...
105. XVII XVII/105/2020 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
Uchwała nr XVII/105/2020...
106. XVII XVII/106/2020 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Uchwała nr XVII/106/2020...
107. XVII XVII/107/2020 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XVII/107/2020...
108. XVIII XVIII/108/2020 28 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Święte Jezioro” w gminie Osiecznica
Uchwała nr XVIII/108/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XVIII...
109. XVIII XVIII/109/2020 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XVIII/109/2020...
110. XVIII XVIII/110/2020 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr XVIII/110/2020...
111. XVIII XVIII/111/2020 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchwała nr XVIII/111/2020...
112. XVIII XVIII/112/2020 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ołobok
Uchwała nr XVIII/112/2020...
113. XIX XIX/113/2020 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości zabudowanej
Uchwała nr XIX/113/2020...        Wykaz imienny z sesji nr XIX...
114. XIX XIX/114/2020 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica na 2020 roku
Uchwała nr XIX/114/2020...
115. XIX XIX/115/2020 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XIX/115/2020...
116. XIX XIX/116/2020 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/100/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2020 - 2023...
Uchwała nr XIX/116/2020...
117. XIX XIX/117/2020 29 kwietnia 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Uchwała nr XIX/117/2020...
118. XX XX/118/2020 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Świętoszów
Uchwała nr XX/118/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XX...
119. XX XX/119/2020 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XX/119/2020...
120. XXI XXI/120/2020 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXI/120/2020...        Wykaz imienny z sesji nr XXI...
121. XXI XXI/121/2020 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2019 rok
Uchwała nr XXI/121/2020...
122. XXI XXI/122/2020 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2019 rok
Uchwała nr XXI/122/2020...
123. XXI XXI/123/2020 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Uchwała nr XXI/123/2020...
124. XXI XXI/124/2020 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy
Uchwała nr XXI/124/2020...
125. XXI XXI/125/2020 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XXI/125/2020...
126. XXII XXII/126/2020 07 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/100/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2020 - 2023...
Uchwała nr XXII/126/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XXII...
127. XXIII XXIII/127/2020 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XXIII/127/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XXIII...
128. XXIII XXIII/128/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr XXIII/128/2020...
129. XXIII XXIII/129/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Osiecznica, w roku szkolnym 2020/2021
Uchwała nr XXIII/129/2020...
130. XXIII XXIII/130/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół
Uchwała nr XXIII/130/2020...
131. XXIV XXIV/131/2020 02 października 2020 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/131/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XXVI...
132. XXIV XXIV/132/2020 02 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XXIV/132/2020...
133. XXIV XXIV/133/2020 02 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/100/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2020 - 2023
Uchwała nr XXIV/133/2020...
134. XXIV XXIV/134/2020 02 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/134/2020...
135. XXIV XXIV/135/2020 02 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/88/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXIV/135/2020...
136. XXIV XXIV/136/2020 02 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia określającego zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI)
Uchwała nr XXIV/136/2020...
137. XXIV XXIV/137/2020 02 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020”
Uchwała nr XXIV/137/2020...
138. XXV XXV/138/2020 27 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XXV/138/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XXV...
139. XXV XXV/139/2020 27 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXV/139/2020...
140. XXVI XXVI/140/2020 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021"
Uchwała nr XXVI/140/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XXVI...
141. XXVI XXVI/141/2020 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2020 rok
Uchwała nr XXVI/141/2020...
142. XXVI XXVI/142/2020 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/100/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej
Uchwała nr XXVI/142/2020...
143. XXVII XXVII/143/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Uchwała nr XXVII/143/2020...       Wykaz imienny z sesji nr XXVII...
144. XXVII XXVII/144/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr XXVII/144/2020...
145. XXVII XXVII/145/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 r.
Uchwała nr XXVII/145/2020...
146. XXVII XXVII/146/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawieprzyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024
Uchwała nr XXVII/146/2020...
147. XXVII XXVII/147/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Uchwała nr XXVII/147/2020...
148. XXVII XXVII/148/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022
Uchwała nr XXVII/148/2020...
149. XXVII XXVII/149/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji
Uchwała nr XXVII/149/2020...
150. XXVII XXVII/150/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne – obronne, na terenie Gminy Osiecznica, będących w zarządzie Nadleśnictwa Żagań na okres lat 2021 - 2030
Uchwała nr XXVII/150/2020...
151. XXVII XXVII/151/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2021 r.
Uchwała nr XXVII/151/2020...
152. XXVII XXVII/152/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXVII/152/2020...
153. XXVII XXVII/153/2020 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXVII/153/2020...
154. XXVIII XXVIII/154/2021 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica na 2021 roku
Uchwała nr XXVIII/154/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXVIII...
155. XXVIII XXVIII/155/2021 26 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXVIII/155/2021...
156. XXVIII XXVIII/156/2021 26 stycznia 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania niektórych należności cywilnoprawnych
Uchwała nr XXVIII/156/2021...
157. XXIX XXIX/157/2021 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXIX/157/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXIX...
158. XXIX XXIX/158/2021 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego na okres 5 lat
Uchwała nr XXIX/158/2021...
159. XXIX XXIX/159/2021 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr XXIX/159/2021...
160. XXIX XXIX/160/2021 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021
Uchwała nr XXIX/160/2021...
161. XXIX XXIX/161/2021 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXIX/161/2021...
162. XXX XXX/162/2021 30 marca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchwała nr XXX/162/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXX...
163. XXX XXX/163/2021 30 marca 2021 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
Uchwała nr XXX/163/2021...
164. XXX XXX/164/2021 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXX/164/2021...
165. XXXII XXXII/165/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 4 w granicach ewidencyjnych obrębów: Ławszowa i Przejęsław.
Uchwała nr XXXII/165/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXII...
166. XXXII XXXII/166/2021 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXII/166/2021...
167. XXXII XXXII/167/2021 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/146/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2021-2024
Uchwała nr XXXII/167/2021...
168. XXXIII XXXIII/162/2021 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXIII/168/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXX...
169. XXXIII XXXIII/169/2021 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2020 rok
Uchwała nr XXXIII/169/2021...
170. XXXIII XXXIII/170/2021 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2020 rok
Uchwała nr XXXIII/170/2021...
171. XXXIII XXXIII/171/2021 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Uchwała nr XXXIII/171/2021...
172. XXXIII XXXIII/172/2021 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy
Uchwała nr XXXIII/172/2021...
173. XXXIII XXXIII/173/2021 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 2 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osieczów i Tomisław - część 1
Uchwała nr XXXIII/173/2021...
174. XXXIII XXXIII/174/2021 28 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXIII/174/2021...
175. XXXIV XXXIV/175/2021 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do dodatku mieszkaniowego
Uchwała nr XXXIV/175/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXIV...
176. XXXIV XXXIV/176/2021 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Osiecznica
Uchwała nr XXXIV/176/2021...
177. XXXIV XXXIV/177/2021 29 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Uchwała nr XXXIV/177/2021...
178. XXXIV XXXIV/178/2021 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/147/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Uchwała nr XXXIV/178/2021...
179. XXXIV XXXIV/179/2021 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXIV/179/2021...
180. XXXV XXXV/180/2021 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 14/3 obręb Kliczków, gmina Osiecznica
Uchwała nr XXXV/180/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXV...
181. XXXV XXXV/181/2021 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Osiecznica, w roku szkolnym 2021/2022
Uchwała nr XXXV/181/2021...
182. XXXV XXXV/182/2021 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości niezabudowanej
Uchwała nr XXXV/182/2021...
183. XXXV XXXV/183/2021 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXV/183/2021...
184. XXXV XXXV/184/2021 31 sierpnia 2021 r. Uchwała nr XXXV/184/2021 zmieniająca uchwałę nr XXVII/146/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2021 - 2024
Uchwała nr XXXV/184/2021...
185. XXXVI XXXVI/185/2021 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/180/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 14/3 obręb Kliczków, gmina Osiecznica
Uchwała nr XXXVI/185/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXVI...
186. XXXVI XXXVI/186/2021 28 września 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Uchwała nr XXXVI/186/2021...
187. XXXVI XXXVI/187/2021 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
Uchwała nr XXXVI/187/2021...
188. XXXVI XXXVI/188/2021 28 września 2021 r. uchylająca uchwałę nr L/280/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XXXVI/188/2021...
189. XXXVI XXXVI/189/2021 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXXVI/189/2021...
190. XXXVI XXXVI/190/2021 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXVI/190/2021...
191. XXXVI XXXVI/191/2021 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia WPI Gminy Osiecznica na lata 2021 - 2024
Uchwała nr XXXVI/191/2021...
192. XXXVII XXXVII/192/2021 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVII/192/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXVII...
193. XXXVII XXXVII/193/2021 26 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr XXXVII/193/2021...
194. XXXVII XXXVII/194/2021 26 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXXVII/194/2021...
195. XXXVII XXXVII/195/2021 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXVII/195/2021...
196. XXXVIII XXXVIII/196/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021”
Uchwała nr XXXVIII/196/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXVIII...
197. XXXVIII XXXVIII/197/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVIII/197/2021...
198. XXXVIII XXXVIII/198/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVIII/198/2021...
199. XXXVIII XXXVIII/199/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Uchwała nr XXXVIII/199/2021...
200. XXXVIII XXXVIII/200/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała nr XXXVIII/200/2021...
201. XXXVIII XXXVIII/201/2021 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVIII/201/2021...
202. XXXVIII XXXVIII/202/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVIII/202/2021...
203. XXXVIII XXXVIII/203/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół i. Jana Pawła II w Osiecznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy
Uchwała nr XXXVIII/203/2021...
204. XXXVIII XXXVIII/204/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 3 w granicach ewidencyjnych obrębów: Poświętne, Bronowiec, Parowa i Ołobok
Uchwała nr XXXVIII/204/2021...
205. XXXVIII XXXVIII/205/2021 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osiecznica Waldemara Nalazka
Uchwała nr XXXVIII/205/2021...
206. XXXVIII XXXVIII/206/2021 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XXXVIII/206/2021...
207. XXXVIII XXXVIII/207/2021 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXVIII/207/2021...
208. XXXVIII XXXVIII/208/2021 30 listopada 2021 r. zmieiająca uchwałę nr XXVII/146/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na Lata 2021 - 2024
Uchwała nr XXXVIII/208/2021...
209. XXXVIII XXXVIII/209/2021 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/189/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XXXVIII/209/2021...
210. XXXIX XXXIX/210/2021 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XXXIX/210/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XXXIX...
211. XL XL/211/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr XL/211/2021...       Wykaz imienny z sesji nr XL...
212. XL XL/212/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 r.
Uchwała nr XL/212/2021...
213. XL XL/213/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
Uchwała nr XL/213/2021...
214. XL XL/214/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
Uchwała nr XL/214/2021...
215. XL XL/215/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2022 r.
Uchwała nr XL/215/2021...
216. XL XL/216/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osiecznica na lata 2021-2025
Uchwała nr XL/216/2021...
217. XL XL/217/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr XL/217/2021...
218. XL XL/218/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
Uchwała nr XL/218/2021...
219. XL XL/219/2021 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok
Uchwała nr XL/219/2021...
220. XL XL/220/2021 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/146/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2021 - 2024
Uchwała nr XL/220/2021...
221. XLI XLI/221/2022 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków
Uchwała nr XLI/221/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLI...
222. XLI XLI/222/2022 25 stycznia 2022 r. Zmieniająca uchwałę nr XVII/105/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
Uchwała nr XLI/222/2022...      
223. XLI XLI/223/2022 25 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Osiecznica
Uchwała nr XLI/223/2022...      
224. XLI XLI/224/2022 25 stycznia 2022 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica na 2022 roku
Uchwała nr XLI/224/2022...      
225. XLI XLI/225/2022 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr XLI/225/2022...      
226. XLII XLII/226/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiecznica do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Uchwała nr XLII/226/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLII...
227. XLII XLII/227/2022 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr XLII/227/2022...
228. XLII XLII/228/2022 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLII/228/2022...
229. XLII XLII/229/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLII/229/2022...
230. XLII XLII/230/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLII/230/2022...
231. XLII XLII/231/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLII/231/2022...
232. XLII XLII/232/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLII/232/2022...
233. XLII XLII/233/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023
Uchwała nr XLII/233/2022...
234. XLII XLII/234/2022 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Osiecznica miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników
Uchwała nr XLII/234/2022...
235. XLIII XLIII/235/2022 29 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Uchwała nr XLIII/235/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLIII...
236. XLIII XLIII/236/2022 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica
Uchwała nr XLIII/236/2022...
237. XLIII XLIII/237/2022 29 marca 2022 r. w sprawie nadania upoważnienia dla Wójta Gminy Osiecznica dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Uchwała nr XLIII/237/2022...
238. XLIII XLIII/238/2022 29 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Osiecznica na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Uchwała nr XLIII/238/2022...
239. XLIII XLIII/239/2022 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLIII/239/2022...
240. XLIV XLIV/240/2022 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osiecznica oraz określeniu sezonu kąpielowego na rok 2022
Uchwała nr XLIV/240/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLIV...
241. XLIV XLIV/241/2022 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XV/85/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr XLIV/241/2022...
242. XLIV XLIV/242/2022 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLIV/242/2022...
243. XLIV XLIV/243/2022 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 2025
Uchwała nr XLIV/243/2022...
244. XLIV XLIV/244/2022 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLIV/244/2022...
245. XLV XLV/245/2022 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica
Uchwała nr XLV/245/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLV...
246. XLV XLV/246/2022 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2021 rok
Uchwała nr XLV/246/2022...
247. XLV XLV/247/2022 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2021 rok
Uchwała nr XLV/247/2022...
248. XLV XLV/248/2022 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Uchwała nr XLV/248/2022...
249. XLV XLV/249/2022 31 maja 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. nr 68/6 położonej w obrębie Tomisław
Uchwała nr XLV/249/2022...
250. XLV XLV/250/2022 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/236/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica
Uchwała nr XLV/250/2022...
251. XLV XLV/251/2022 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/244/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLV/251/2022...
252. XLV XLV/252/2022 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLV/252/2022...
253. XLVI XLVI/253/2022 5 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLVI/253/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLVI...
254. XLVI XLVI/254/2022 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/232/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLVI/254/2022...
255. XLVI XLVI/255/2022 5 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 5 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLVI/255/2022...
256. XLVI XLVI/256/2022 5 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz najem budynków gospodarczych na okres 4 lat
Uchwała nr XLVI/256/2022...
257. XLVI XLVI/257/2022 5 lipca 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek: nr 238/3 i 242/4 położonych w obrębie Tomisław
Uchwała nr XLVI/257/2022...
258. XLVI XLVI/258/2022 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/235/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022
Uchwała nr XLVI/258/2022...
259. XLVI XLVI/259/2022 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
Uchwała nr XLVI/259/2022...
260. XLVI XLVI/260/2022 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLVI/260/2022...
261. XLVII XLVII/261/2022 9 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLVII/261/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLVII...
262. XLVII XLVII/262/2022 9 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiecznica, w roku szkolnym 2022/2023
Uchwała nr XLVII/262/2022...
263. XLVII XLVII/263/2022 9 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy
Uchwała nr XLVII/263/2022...
264. XLVII XLVII/264/2022 9 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr XLVII/264/2022...
265. XLVII XLVII/265/2022 9 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
Uchwała nr XLVII/265/2022...
266. XLVII XLVII/266/2022 9 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLVII/266/2022...
267. XLVIII XLVIII/267/2022 30 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała nr XLVIII/267/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLVIII...
268. XLVIII XLVIII/268/2022 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania publicznego w celu objęcia mieszkańców Gminy Osiecznica usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Bolesławcu
Uchwała nr XLVIII/268/2022...
269. XLVIII XLVIII/269/2022 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XLVIII/269/2022...
270. XLVIII XLVIII/270/2022 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LII/ 292/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Osiecznica
Uchwała nr XLVIII/270/2022...
271. XLVIII XLVIII/271/2022 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLVIII/271/2022...
272. XLIX XLIX/272/2022 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała nr XLIX/272/2022...       Wykaz imienny z sesji nr XLIX...
273. XLIX XLIX/273/2022 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr XLIX/273/2022...
274. XLIX XLIX/274/2022 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr XLIX/274/2022...
275. XLIX XLIX/275/2022 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
Uchwała nr XLIX/275/2022...
276. XLIX XLIX/276/2022 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022
Uchwała nr XLIX/276/2022...
277. XLIX XLIX/277/2022 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/225/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr XLIX/277/2022...
278. XLIX XLIX/278/2022 29 września 2022 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica
Uchwała nr XLIX/278/2022...
279. XLIX XLIX/279/2022 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
Uchwała nr XLIX/279/2022...
280. XLIX XLIX/280/2022 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Uchwała nr XLIX/280/2022...
281. L L/281/2022 25 Października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiecznica
Uchwała nr L/281/2022...       Wykaz imienny z sesji nr L...
282. L L/282/2022 25 Października 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała nr L/282/2022...
283. L L/283/2022 25 Października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr L/283/2022...
284. L L/284/2022 25 Października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr L/284/2022...
285. LI LI/285/2022 8 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr LI/285/2022...       Wykaz imienny z sesji nr LI...
286. LII LII/286/2022 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
Uchwała nr LII/286/2022...       Wykaz imienny z sesji nr LII...
287. LII LII/287/2022 29 listopada 2022 r. sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
Uchwała nr LII/287/2022...
288. LII LII/288/2022 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr LII/288/2022...
289. LII LII/289/2022 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Uchwała nr LII/289/2022...
290. LII LII/290/2022 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Uchwała nr LII/290/2022...
291. LII LII/291/2022 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr LII/291/2022...
292. LII LII/292/2022 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
Uchwała nr LII/292/2022...
293. LII LII/293/2022 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/225/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr LII/293/2022...
294. LII LII/294/2022 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 2022
Uchwała nr LII/294/2022...
295. LIII LIII/295/2022 5 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr LIII/295/2022...       Wykaz imienny z sesji nr LIII...
296. LIII LIII/296/2022 5 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/279/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
Uchwała nr LIII/296/2022...
297. LIV LIV/297/2022 19 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr LI/297/2022...       Wykaz imienny z sesji nr LIV...
298. LV LV/298/2022 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr LV/298/2022...       Wykaz imienny z sesji nr LV...
299. LV LV/299/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiecznica w latach 2023-2028
Uchwała nr LV/299/2022...
300. LV LV/300/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego
Uchwała nr LV/300/2022...
301. LV LV/301/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego
Uchwała nr LV/301/2022...
302. LV LV/302/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LV/302/2022...
303. LV LV/303/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 - 2026
Uchwała nr LV/303/2022...
304. LV LV/304/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2023 r.
Uchwała nr LV/304/2022...
305. LV LV/305/2022 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ” Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osiecznica na lata 2022-2026”
Uchwała nr LV/305/2022...
306. LV LV/306/2022 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/287/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
Uchwała nr LV/306/2022...
307. LV LV/307/2022 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
Uchwała nr LV/307/2022...
308. LVI LVI/308/2023 05 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LVI/308/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LVI...
309. LVI LVI/309/2023 05 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LVI/309/2023...
310. LVII LVII/310/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LVII/310/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LVII...
311. LVII LVII/311/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LVII/311/2023...
312. LVII LVII/312/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego stanowiącego w całości przedmiot najmu w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty
Uchwała nr LVII/312/2023...
313. LVII LVII/313/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr LVII/313/2023...
314. LVII LVII/314/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Uchwała nr LVII/314/2023...
315. LVII LVII/315/2023 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr LVII/315/2023...
316. LVII LVII/316/2023 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr IV/25/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Osiecznica
Uchwała nr LVII/316/2023...
317. LVII LVII/317/2023 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Uchwała nr LVII/317/2023...
318. LVII LVII/318/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr LVII/318/2023...
319. LVII LVII/319/2023 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LVII/319/2023...
320. LVII LVII/320/2023 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LVII/320/2023...
321. LVIII LVIII/321/2023 28 lutego 2023 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024
Uchwała nr LVIII/321/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LVIII...
322. LVIII LVIII/322/2023 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
Uchwała nr LVIII/322/2023...
323. LVIII LVIII/323/2023 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LVIII/323/2023...
324. LVIII LVIII/324/2023 28 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/ 312/ 2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego stanowiącego w całości przedmiot najmu w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikat
Uchwała nr LVIII/324/2023...
325. LVIII LVIII/325/2023 28 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LVIII/325/2023...
326. LIX LIX/326/2023 22 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LIX/326/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LIX...
327. LX LX/327/2023 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr LX/327/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LX...
328. LX LX/328/2023 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
Uchwała nr LX/328/2023...
329. LX LX/329/2023 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Uchwała nr LX/329/2023...
330. LX LX/330/2023 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LX/330/2023...
331. LX LX/331/2023 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026
Uchwała nr LX/331/2023...
332. LX LX/332/2023 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LX/332/2023...
333. LXI LXI/333/2023 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przedłużenia ulicy "Radosnej" na terenie miejscowości Osiecznica
Uchwała nr LXI/333/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LXI...
334. LXI LXI/334/2023 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przedłużenia ulicy "Pogodnej" na terenie miejscowości Osiecznica
Uchwała nr LXI/334/2023...
335. LXI LXI/335/2023 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Świętoszów, działki nr: 603 i 600/2
Uchwała nr LXI/335/2023...
336. LXI LXI/336/2023 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała nr LXI/336/2023...
337. LXI LXI/337/2023 25 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Uchwała nr LXI/337/2023...
338. LXI LXI/338/2023 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LXI/338/2023...
339. LXII LXII/339/2023 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica
Uchwała nr LXII/339/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LXII...
340. LXII LXII/340/2023 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2022 rok
Uchwała nr LXII/340/2023...
341. LXII LXII/341/2023 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2022 rok
Uchwała nr LXII/341/2023...
342. LXII LXII/342/2023 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Uchwała nr LXII/342/2023...
343. LXII LXII/343/2023 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Osiecznica a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI
Uchwała nr LXII/343/2023...
344. LXII LXII/344/2023 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/323/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LXII/344/2023...
345. LXII LXII/345/2023 26 maja 2023 r. sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz inne przeznaczenie związane z gospodarstwem domowym na okres 5 lat
Uchwała nr LXII/345/2023...
346. LXII LXII/346/2023 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wielkiej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 - 2026
Uchwała nr LXII/346/2023...
347. LXII LXII/347/2023 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LXII/347/2023...
348. LXIII LXIII/348/2023 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica
Uchwała nr LXIII/348/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LXIII...
349. LXIII LXIII/349/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Osiecznica
Uchwała nr LXIII/349/2023...
350. LXIII LXIII/350/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
Uchwała nr LXIII/350/2023...
351. LXIII LXIII/351/2023 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LXIII/351/2023...
352. LXIII LXIII/352/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026
Uchwała nr LXIII/352/2023...
353. LXIII LXIII/353/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uchwała nr LXIII/353/2023...
354. LXIII LXIII/354/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LXIII/354/2023...
355. LXIII LXIII/355/2023 27 czerwca 2023 r. sprawie przystąpienia Gminy Osiecznica do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II ETAP”
Uchwała nr LXIII/355/2023...
356. LXIV LXIV/356/2023 01 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LXIV/356/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LXIV...
357. LXIV LXIV/357/2023 01 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Uchwała nr LXIV/357/2023...
358. LXV LXV/358/2023 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Uchwała nr LXV/358/2023...       Wykaz imienny z sesji nr LXV...
359. LXV LXV/359/2023 29 sierpnia 2023 r. w sprawie sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Osiecznica
Uchwała nr LXV/359/2023...
360. LXV LXV/360/2023 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/354/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LXV/360/2023...
361. LXV LXV/361/2023 29 sierpnia 2023 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała nr LXV/361/2023...
362. LXV LXV/362/2023 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała nr LXV/362/2023...
363. LXV LXV/363/2023 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
Uchwała nr LXV/363/2023...
364. LXV LXV/364/2023 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026
Uchwała nr LXV/364/2023...